Statut: Stan na dzień 13.11.2014

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Boks” Lubin.

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla realizacji i propagowania aktywnego trybu życia, upowszechniania idei zdrowej rywalizacji, przyczyniania się do poznania terenów Polski i zagranicy, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin. Terenem działalności jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 póz. 104) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy SBL.

Rozdział II Cele i środki działania

§8

1. Stowarzyszenie skupia miłośników boksu, trenerów, pięściarzy amatorów i zawodowców i dziennikarzy. Stwarza warunki ułatwiające im promocję pięściarstwa, a przede wszystkim udział w turniejach rangi krajowej i międzynarodowej oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promocja aktywnego trybu życia, szerzenie wiedzy o sporcie, a w szczególności boksie, propagowanie wychowywania młodzieży poprzez sport, rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreację poprzez uczestnictwo w treningach, turniejach i wycieczkach w miejsca związane z historią sportu.

2. Pomaganie jednostkom w rozwoju drogi życiowej jaką jest pięściarstwo, organizowanie zawodów rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, zlotów oldbojów boksu i innych imprez.

3. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

4. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk pięściarskich oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.

5. Promocja bokserów i ich osiągnięć.

6. Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej.

7. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania boksu jako sposobu na rozwój własnej osobowości.

8. Rozbudzanie zainteresowań sztuką pięściarstwa, kulturą i tradycją sportową Lubina, regionu, Polski, Europy i Świata oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej boksu w Lubinie w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

9. Działania dążące do integracji młodych ludzi na terenie miasta i okolic Lubina.

10. Pobudzanie świadomości społecznej odnośnie aktywnego stylu życia jakim jest boks.

11. Upowszechnianie informacji na temat polskiego pięściarstwa, a także współdziałania ze stowarzyszeniami i organizacjami krajów Europy.

12. Organizacja zlotów pięściarzy, trenerów, działaczy i integracja z innymi środowiskami sportowymi.

13. Organizacja zawodów międzymiastowych w swoim regionie.

14. Wydawanie publikacji i brulionów informacyjnych.

15. Szkolenie kadry dla realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Współpraca z władzami miasta Lubina, a także innych miejscowości.

17. Organizacja tzw. Ligi Regionalnej, w której młodzi pięściarze amatorzy mogliby rozwijać swoje umiejętności.

§10

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

1. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów, wynikających z celów wymienionych w § 9.

2. Organizacje imprez sportowych.

3. Organizację prelekcji, pokazów, slajdów i spotkań z pięściarzami.

4. Organizację wyjazdów na turnieje krajowe i międzynarodowe, wycieczek do miast związanych ze sportem oraz innych imprez.

5. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia (zawierającej m.in. relacje z wypraw turystycznych, zdjęcia, filmy), elektroniczną listę członków Stowarzyszenia i ich osiągnięcia (za zgodą zainteresowanych), ważne i użyteczne wskazówki dla młodych sportowców.

6. Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.

7. Ustanawianie i nadawanie odznak zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

8. Organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami wymienionymi w § 9.

9. Realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w § 9.

10. Inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§12

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską zaopiniowaną pozytywnie przez 2 członków Stowarzyszenia.

§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

§19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek członkowskich,

4. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.

§22

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§23

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

b) śmierci członka Stowarzyszenia,

c)utratę osobowości prawnej przez osoby prawne należące do Stowarzyszenia,

d) skreślenie z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek, łamania Statutu i nieprzestrzegania Uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Uchwala Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§24

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§27

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawcze.

§28

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§29

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§30

Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia. Jest zwoływane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§32

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. wybór i odwołanie prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie budżetu,

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,

11. podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. podejmowanie Uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§34

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.

§35

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§37

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie Uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 §38

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§39

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz do roku.

§40

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu jawnym.

2. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego.

§41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.

§42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

6. rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia.

§43

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu dokona Walne Zgromadzenie Członków (nadzwyczajne lub sprawozdawcze). W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V Majątek i fundusze

§44

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. z darowizn, spadków, subwencji, zapisów, dotacji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Stowarzyszenia,

3. przychodów z własnej działalności statutowej,

4. odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału,

5. dotacji i ofiarności publicznej.

§45

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §47

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub skarbnika oraz innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§48

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§49

Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§50

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.